Pro Pilvipalvelut - Tietyöt ja ASA-rekisteri

ASA-rekisteri syöpäriskeistä muuttui vaativammaksi

Jaa sivu:

Mukana uusia aineita ja uusi ilmoitusvelvollisuus

Työnantajan on ilmoitettava ASA-rekisteriin kaikki syöpää tai sukusolujen perimää vaurioittaviksi luokitellut aineet, joille työntekijät työssään altistuvat. Aineita on satoja.

Työterveyslaitoksen ylläpitämän ASA-rekisterin ilmoitettavien syöpää aiheuttavien tai perimään vaikuttavien aineiden määrittely ja ilmoitusvelvollisuus muuttui vuoden 2020 alussa.

Uusista ASA-rekisteriin ilmoitettavista altisteista merkittävimpiä ovat kvartsipöly, formaldehydi ja lehtipuupölyt. Kaikkia näitä esiintyy yleisesti rakennus-, tienrakennus-, metalli- ja puusepänteollisuudessa.

Formaldehydille altistutaan muun muassa kemianteollisuuden prosesseissa ja töissä, joissa käytetään liimahartseja. Myös monet laboratoriot käyttävät formaldehydiä.

ASA-rekisterin velvoitteiden muutoksen myötä rekisteristä poistui joitakin aineita, mutta samalla siihen lisättiin satoja uusia aineita. Samalla ilmoitusvelvollisuuden piiriin lisättiin myös uusia syöpävaaraa aiheuttavia työmenetelmiä. Yksi esimerkki näistä ovat työt, joissa käsitellään käytettyjä moottoriöljyjä. Käyttöpaikkoja ovat muun muassa autokorjaamot ja erilaisten koneiden korjauskohteet. Altistuminen tapahtuu lähinnä ihon kautta.

Suomessa työperäisiin syöpiin kuolee noin 1000 henkilöä vuodessa ja noin 150 syöpätapausta hyväksytään ammattitaudiksi. Syövistä yleisimpiä ovat hengitysteiden syövät. Yleisin aiheuttaja on asbesti, mutta myös kvartsipöly, hitsaushuurut ja dieselmoottoreiden pakokaasut ovat merkittäviä sairastuttajia. EU:n alueella työperäiseen syöpään kuolee vuosittain noin 120 000 työntekijää.

Ensimmäiset uuden asetuksen mukaiset ilmoitukset ASA-rekisteriin työnantajien on tehtävä vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä.

(juttu jatkuu videon jälkeen)

Pro Pilvipalveluiden HSEQ-järjestelmä kalvosarjana

Olemme koostaneet ytimekkään kalvosarjan, jonka avulla voitte tutustua palvelutarjontaamme. Lataa pdf-muotoinen kalvosarja alla olevasta linkistä.

Lataa kalvosarja (pdf)

HSEQ-järjestelmä videona

Tältä sivulta löydät kaikkien Pro-palveluiden lyhyet esittelyt, palveluiden ominaisuudet ja valmiit linkit palveluiden omille sivuille:

www.propilvipalvelut.fi/pro-palveluiden-esittely

Altistuvat ilmoitettava rekisteriin

Syöpävaarallisten aineiden uudet HTP-raja-arvot (haitalliseksi tunnettu pitoisuus) vastaavat EU-direktiivin arvoja. Suomessa nämä arvot ovat olleet jo ennestään varsin tiukat, joten tässä mielessä suuria muutoksia ei ole jouduttu tekemään. Työnantajan velvollisuus on huomioida HTP-arvot selvitettäessä työn tekemiseen liittyviä vaaroja ja arvioitaessa aineiden ja työmenetelmien riskejä työympäristössä.

Tehdyt muutokset vaatimuksiin johtuvat pääasiassa EU-direktiivin päivityksestä, mutta mukana on myös joitakin kansallisia tekijöitä kuten ruostumattoman teräksen hitsaus sekä työt, joihin liittyy altistuminen palamisprosesseissa syntyville syöpävaarallisille aineille.

Näille altistuvat esimerkiksi nuohoojat, palomiehet, palokouluttajat ja -tutkijat. 

Työterveyslaitos muistuttaa julkaisemassaan tiedotteessa, että työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus pitää luetteloa aineista, seoksista ja työmenetelmistä, jotka voivat aiheuttaa työntekijälle aiheuttavat syöpää tai vaurioittavat perimää.  Samoin on velvollisuus pitää luetteloa niistä työntekijöistä, jotka altistuvat näille tekijöille. Lista työntekijöistä on ilmoitettava ASA-rekisteriin.  

Luettelon vaatimukset

Työnantajan on ilmoitettava altistuneet työntekijät ASA-rekisteriin takautuvasti kalenterivuosittain. Luetteloon on merkittävä työosastoittain työnantajaa koskevien tietojen lisäksi

  • käytetyt ja esiintyvät syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat tekijät ja perimää vaurioittavat aineet
  • syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaa tai perimää vaurioittava ainetta sisältävät tuotteet ja niiden käyttömäärät vuosittain
  • syöpäsairauden vaaraa aiheuttavan tekijän tai perimää vaurioittavan aineen käyttötapa tai muu sille altistumista aiheuttava syy
  • työntekijöiden altistumisen mitattu määrä, jos tieto on käytettävissä
  • altistuneiden työntekijöiden nimet, henkilötunnukset, ammatit ja altistumistiedon peruste

Työnantaja täyttää vuosittain ASA-lomakkeille samat tiedot, jotka ovat työnantajan pitämässä luettelossa. Ilmoitukset tehdään vain niistä syöpävaarallisista tai perimää vaurioittavista aineista, joille joku työntekijä on altistunut. Ilmoitus tehdään aina, kun työtä tehdään työsopimussuhteessa ja henkilöllä on suomalainen henkilötunnus, myös silloin kun henkilöllä on tilapäinen henkilötunnus.

Lähde: Työterveyslaitos / ASA-rekisteri

Työntekijän on tiedettävä

Syöpävaarallisten aineiden käsittely ja vaaraa aiheuttavien työmenetelmien tunteminen on niin työnantajan kuin työntekijänkin kannalta vaativaa. Työnantajan vastuulla on, että työntekijä on tietoinen riskeistä ja noudattaa määräyksiä ja varotoimia, jotka koskevat näiden aineiden käsittelyä.

Laki velvoittaa työnantajaa varmistamaan, että työntekijät tai heidän edustajansa voivat varmistua siitä, että voimassa olevaa asetusta noudatetaan ja näin työntekijän turvallisuus ja terveys suojataan mahdollisimman hyvin. Tällöin esimerkiksi suojavaatteiden ja välineiden on oltava asianmukaiset.

Työntekijän on myös tiedettävä, mikäli hän joutuu odottamattomasti tai äkillisesti tilanteeseen missä altistuu syöpävaarallisille aineille tai joutuu käyttämään vaaraa aiheuttavaa työmenetelmää. Näin voi tapahtua esimerkiksi onnettomuuden sattuessa.

Työhön perehdyttämisellä ja työhön opastuksella on koulutuksen lisäksi merkittävä rooli työntekijöihin kohdistuvien vaaratekijöiden minimoimisessa. Työntekijän on saatava riittävän hyvää opetusta ja ohjausta vaaratekijöihin liittyvissä asioissa. 

Tiedon ja osaamisen puute

Kemiallisten riskien arvioinnissa ja riskienhallinnassa on työpaikoilla osittain puutteita. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriössä tehtyjen selvitysten mukaan nämä johtuvat suurimmalta osalta tiedon puutteesta. Tietoa ei ole joko saatu, etsitty tai ei ole osattu hakea. Usein syyksi sanotaan resurssien puute, ei ole aikaa, oikeita henkilöitä tai varaa tehdä kaikkia selvityksiä ja vaadittavia kirjauksia. Kaikkien onneksi valtaosa yrityksistä kuitenkin kokee asian tärkeäksi ja vain pieni osa antaa sille piut paut.

Kirjallisten riskien arvioinnin laiminlyönnit olivat tavallisia muun muassa auto- ja moottorikorjaamoissa, autopesuloissa, pesuloissa ja erilaisissa teollisuuden työpaikoissa. 

Opetus ja ohjeistaminen kuuluvat työnantajan perusvelvoitteisiin. Syöpää ja lisääntymisongelmia aiheuttavien aineiden ja työmenetelmien kanssa tärkeys korostuu. Näissä toimissa on muistettava, että terveysvaarojen rehellisen ilmoittamisen nimissä on muistutettava työntekijää myös siitä, että tupakointi todennäköisesti lisää vaarallisten aineiden aiheuttamaa syöpävaaraa ja että syöpävaarallisille aineille altistumista on vältettävä kaikin käytettävissä olevin keinoin. Esimerkiksi aterioiminen tällaisissa tiloissa ei ole sallittua.

Turvallisuustekijöiden, hygienian, suojavälineiden ja suojavaatetuksen merkitystä pitää korostaa ja opetuksen on oltava myös määräajoin toistuvaa, koska työympäristö elää koko ajan. Työterveyslaitos on helpottanut syöpävaarallisista aineista ilmoittamista ja julkaissut vuonna 2020 ohjeellisen listan aineista, joita ilmoitusvelvollisuus ASA-rekisteriin koskee. 

Katso lisää

Perustietoa ASA-rekisteristä

Katso hyödyllinen video ASA-rekisteristä tai lataa kalvosarja pdf-muodossa.

Perustietoa kvartsipölystä

Katso hyödyllinen video kvartsipölystä tai lataa kalvosarja pdf-muodossa.

Perustietoa kvartsipölyn riskien arvioinnista rakennustyömaalla

Katso hyödyllinen video kvartsipölyn riskien arvioinnista rakennustyömaalla tai lataa kalvosarja pdf-muodossa.

Riskien arviointi Pro Työturva -palvelussa

Katso hyödyllinen video riskien arvioinnista.

Pro Työturva -palvelun esittely

Tästä voit katsoa Pro Työturva -palvelun käytön nopean esittelyn videomuodossa.

Scroll to Top